Styrelsen i AIK FF kallar till årsmöte den 9 mars 2023

2023.02.23, kl 21:26
Styrelsen i AIK Fotbollsförening (AIK FF) kallar till årsmöte torsdagen den 9 mars 2023, kl 18:00 i Solna Gymnasium.

Styrelsen hälsar alla medlemmar i AIK välkomna till årsmötet för verksamhetsåret 2022. Detta
årsmöte kommer att genomföras i form av ett hybridmöte där medlemmarna har möjlighet
att antingen närvara på plats i Solna Gymnasium eller medverka i mötet digitalt via länk.

Styrelsen har diskuterat för- och nackdelar med olika mötesformer och valde till slut, baserat
på de enkätsvar som lämnats från medlemmarna vid tidigare årsmöten, att genomföra detta
årsmöte i hybridform. Styrelsen finner också, baserat på RF:s uttalanden om stadgar och
mötesform, att nuvarande stadgar medger digitala mötesformer. Styrelsen vill också meddela
att AIK:s medlemmar kan genom motioner och majoritetsbeslut påverka genomförandet av
kommande årsmöten.

Deltagande
För deltagande i årsmötet krävs medlemskap i Allmänna Idrottsklubben och betald årsavgift.
Det är viktigt att de medlemmar som önskar deltar i mötet säkerställer att de uppgifter som
finns i medlemsregistret är uppdaterade. Detta görs genom att logga in på denna sida.

För frågor kring anmälan och medlemskapet i Allmänna Idrottsklubben så kontakta oss via
telefon 08-735 96 10 eller mejl medlem@aik.se

Genomförande
Det fysiska mötet kommer att äga rum i Solna Gymnasiums aula, Råsundavägen 82. Dörrarna
öppnar kl 17:30 under mötesdagen för inpassering. Mötet kommer att genomföras med stöd av mötessystemet Suffra samt för deltagare på distans även genom kommunikationsverktyget Zoom. För att medverka på distans kommer det att krävas bankID. För att medverka på plats i Solna Gymnasium är det bra att ha tillgång till bankID men det är inte ett krav. Instruktioner om mötets genomförande kommer att skickas ut till föranmälda deltagare före mötet samt lämnas vid entrén till Solna Gymnasium.

Anmälan
Medlemmarna som önskar delta i mötet uppmanas att föranmäla sig senast den 7 mars
genom Allmänna Idrottsklubbens medlemsregister. Detta sker genom denna länk.

Handlingar
Dagordning för mötet, inlämnade motioner med styrelsens yttrande samt övriga handlingar
för mötet återfinns på AIK Fotbolls hemsida.

Dagordning
1. Mötets öppnande.
2. Justering av röstlängd.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av
a) ordförande.
b) sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
6. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt årsberättelse.
7. Rapport från den bolagiserade verksamheten.
8. Revisorernas berättelse för föreningen och koncernen.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av arvode för revisorerna.
12. Fastställande av årsavgift.
13. Motioner till årsmötet
14. Fastställande av mål, verksamhetsplan och behandling av budget.
15. Val av
a) ordförande för en tid av ett år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c) två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, jämte två suppleanter, varav minst en
skall vara auktoriserad, för en tid av ett år.
d) tre till fem ledamöter i valberedningen (av vilka en ordförande) för en tid av ett år.
16. Övriga frågor
a) Styrelsens avrapportering av arbetet med motioner från tidigare årsmöten
b) Information om valet av ordförande i Svenska Fotbollförbundet
17. Mötets avslutande.

Övriga frågor kring mötets genomförande
Kontakta AIK Fotboll per mejl: fotboll@aikfotboll.se

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll