Styrelsen i AIK FF kallar till årsmöte den 10 mars 2022

2022.02.24, kl 21:46
Styrelsen i AIK Fotbollsförening (AIK FF) kallar till årsmöte torsdagen den 10 mars 2022, kl 18:00 i Solna Gymnasium.

Styrelsen hälsar alla medlemmar i AIK välkomna till årsmöte. Detta årsmöte kommer att genomföras i form av ett hybridmöte där medlemmarna har möjlighet att antingen närvara på plats i Solna Gymnasium eller medverka i mötet digitalt via länk.

För att kunna genomföra årsmötet i hybridform så kommer föreningen att använda sig av appen Percap för dagordning, omröstningar och för att begära ordet. För att kunna använda appen behövs ett svenskt Bank-id.

Anmälan
Medlemmarna som önskar delta i mötet behöver föranmäla genom Allmänna Idrottsklubbens medlemsregister. Detta sker genom denna länk.

Föranmälan stänger måndagen den 7 mars, kl 23:59. Det är viktigt att de medlemmar som önskar delta i mötet anmäler sig senast vid denna tidpunkt. Föranmälan gäller både för medlemmar som önskar närvara på plats och för medlemmar som önskar medverka digitalt, detta då BankID-inloggning måste skapas i förväg.

Det är viktigt att de medlemmar som önskar deltar i mötet säkerställer att de uppgifter som finns i medlemsregistret är uppdaterade. Detta görs genom att logga in på:
Uppdatera kontaktuppgifter i AIK – Allmänna Idrottsklubben – SportAdmin

För frågor kring anmälan och medlemskapet i Allmänna Idrottsklubben så kontakta oss via mejl: medlem@aik.se.

Mötets genomförande
Det fysiska mötet kommer att äga rum i Solna Gymnasiums aula, Råsundavägen 82. Dörrarna öppnar kl 17:30 under mötesdagen för inpassering.

För digital medverkan så kommer en länk att skickas ut till de anmälda deltagarna som får möjlighet att följa mötet via Youtube. De mötesdeltagare som önskar att begära ordet under mötet kommer att göra detta via Percap och kommer då att kopplas in i mötet i den turordning som begäran har lämnats.

Handlingar
Dagordning för mötet, inlämnade motioner med styrelsens yttrande samt övriga handlingar för mötet återfinns på AIK Fotbolls hemsida.

Dagordning
1. Mötets öppnande.
2. Justering av röstlängd.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av
a) ordförande.
b) sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
6. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt årsberättelse.
7. Rapport från den bolagiserade verksamheten.
8. Revisorernas berättelse för föreningen och koncernen.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av arvode för revisorerna.
12. Fastställande av årsavgift.
13. Motioner.
a) Motion angående anmodan till AIK FFs styrelse att utreda bolagiseringen av elitverksamheten.
14. Fastställande av mål, verksamhetsplan och behandling av budget.
15. Val av
a) ordförande för en tid av ett år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c) två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, jämte två suppleanter, varav minst en skall vara auktoriserad, för en tid av ett år.
d) tre till fem ledamöter i valberedningen (av vilka en ordförande) för en tid av ett år.
16. Övriga frågor.
17. Mötets avslutande.

Övriga frågor kring mötets genomförande
Kontakta AIK Fotboll per mejl: fotboll@aikfotboll.se.

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2023

Sök på AIK Fotboll