Styrelsen i AIK FF kallar till årsmöte den 7 mars 2024

2024.02.22, kl 19:30
Styrelsen i AIK Fotbollsförening (AIK FF) kallar till årsmöte torsdagen den 7 mars 2024, kl 18:00 i Solna Gymnasium.

Styrelsen hälsar alla medlemmar i AIK välkomna till årsmötet för verksamhetsåret 2023. Detta årsmöte kommer äga rum den 7 mars 2024 kl 18:00 i Solna Gymnasium.

Deltagande
För deltagande i årsmötet krävs medlemskap i Allmänna Idrottsklubben och betald årsavgift. Det är därför viktigt att medlemmar som önskar delta i mötet säkerställer att ens kontaktuppgifter är uppdaterade. Man gör det enklast genom SportAdmins Medlemsapp (finns där appar finns) eller via https://app2.sportadmin.se/login.

Om man inte kan logga in så betyder det att AIK har fel kontaktuppgifter registrerade i systemet. Fyll då i rätt uppgifter genom att logga in på denna sida.

För frågor medlemskapet i Allmänna Idrottsklubben ring 08-735 96 10 eller mejla medlem@aik.se. För frågor kring anmälan kontakta oss (alt AIK FF) via mejl fotboll@aikfotboll.se.

Genomförande
Mötet kommer att äga rum i Solna Gymnasiums aula, Råsundavägen 82. Dörrarna öppnar kl 17:30 under mötesdagen för inpassering. Mötet kommer att genomföras med stöd av mötessystemet Suffra. För att rösta, ställa frågor, diskutera kommer man behöva vara på plats.

Mötet kommer också vara möjlig att följa via streaming. Viktigt att veta att man då inte kan delta aktivt i möte, t ex rösta eller ställa frågor, detta på grund av Riksidrottsförbundets riktlinjer. En timme innan mötet äger rum kommer en länk att skickas ut via mail till de medlemmar som anmäler intresse för detta.

Anmälan
För att delta på plats:
Medlemmarna som önskar delta i mötet uppmanas att föranmäla sig senast den 5 mars. Det är bra om du har BankID för en smidigare inpassering.

För att anmäla sig till årsmötet mailar man till fotboll@aikfotboll.se. Vi kommer då behöva namn, epost, personnummer – samt en bekräftelse att du vill delta på mötet på plats.
För att få tillgång till sändningen:

För att anmäla att man vill få tillgång till sändningen av årsmötet så mailar man till fotboll@aikfotboll.se. Vi kommer då behöva namn, epost, personnummer – samt en bekräftelse att du vill följa mötet digitalt. Vi kommer kontrollera medlemskap och länk kommer skickas ut en timme innan mötet börjar.

Handlingar
Dagordning för mötet, inlämnade motioner med styrelsens yttrande samt övriga handlingar för mötet återfinns på AIK Fotbolls hemsida.

Dagordning
1. Mötets öppnande.
2. Justering av röstlängd.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av
a) ordförande.
b) sekreterare för mötet.
6. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt årsberättelse.
8. Rapport från den bolagiserade verksamheten.
9. Revisorernas berättelse för föreningen och koncernen.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
12. Fastställande av arvode för revisorerna.
13. Fastställande av årsavgift.
14. Motioner till årsmötet
15. Fastställande av mål, verksamhetsplan och behandling av budget.
16. Val av
a) ordförande för en tid av ett år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c) två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, jämte två suppleanter, varav minst en
skall vara auktoriserad, för en tid av ett år.
d) tre till fem ledamöter i valberedningen (av vilka en ordförande) för en tid av ett år.
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande.

Övriga frågor kring mötets genomförande
Kontakta AIK Fotboll per mejl: fotboll@aikfotboll.se

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll