AIK Fotboll tar fram ny policy kopplat till arbetet med spelarrepresentation

2023.07.19, kl 13:30
I takt med ett ökat intresse för unga fotbollsspelare från fotbollsagenter och förmedlare har AIK Fotboll beslutat att ta fram en ny arbetspolicy för den dagliga kontakten med spelarrepresentanter. Fokus ska riktas mot att skapa en god arbetsmiljö för medarbetare med funktion att rekrytera eller sälja spelarkontrakt, scouter, tränare eller annan personal som i sin vardag kommer i kontakt med spelarrepresentanter. Men givetvis även för spelarna själva.

Nedan är en sammanfattning av de centrala delarna i en sådan arbetspolicy, samt de åtgärder klubben tar för att skapa en så pass hållbar arbetsmiljö som möjligt. En spelares representation eller en agenturs personal kan vara inom många olika funktioner och titlarna varierar (agent, förmedlare, scout, etc). Därför benämns samtliga funktioner som spelarrepresentation eller spelarrepresentant i texten nedan. Det ska också nämnas att denna arbetspolicy skiljer sig från den tidigare transferpolicy som AIK Fotbolls styrelse tog fram 2021. Den senare omhändertar den affärsmässiga hanteringen vid en transfer medan den nya arbetspolicyn hanterar praxis i det dagliga arbetet.

Intern utredning av arbetsmiljö

För att utreda om arbetet med spelarrepresentanter påverkar den dagliga arbetsmiljön, och i sådana fall i vilken utsträckning, har AIK Fotboll genomfört en utredning. Resultatet visar på att även om det inte förekommer ett allvarligt arbetsmiljöproblem så finns skäl till att skapa en arbetspolicy för att undvika situationer för medarbetare där otillbörlig påverkan skulle kunna förekomma, oavsett om den är uppfattad eller reell. Rapporten ledde fram till följande rekommenderade åtgärder:

  • Ta fram en gemensam struktur för incidentrapportering kopplat till arbetsmiljön som är förankrad och känd hos alla anställda.
  • Informera regelbundet om AIK Fotbolls visselblåsarfunktion. Möjliggör för anonym incident- och uppgiftsrapportering även för ärenden som inte faller in under visselblåsarlagstiftningen.
  • Komplettera den redan befintliga arbetsmiljöenkäten med frågor rörande otillbörlig påverkan.
  • Ta upp frågor om otillbörlig påverkan på arbetsplatsträffar för att möjliggöra upptäckt av sådan eventuell förekomst. Det är viktigt att dessa frågor kontinuerligt adresseras från arbetsgivarens sida.

Det var tydligt att behovet av åtgärder främst var behövligt vid pojkakademins verksamhet på Råsunda IP. Utöver de punkter ovan som framkom i rapporten har AIK Fotboll valt att gå vidare med andra åtgärder. Dessa presenteras vidare i denna text.

Stängda träningar

AIK Fotboll utreder möjligheter att genomföra stängda träningar för lagen i pojkakademin. Förutsättningarna på Råsunda IP gör det svårt då planen är öppen åt samtliga håll, men med planering för avskärmning och viss bevakning är det görbart. Syftet med åtgärden är att låta sportsligt ansvariga få arbeta utan yttre påverkan i träningsmiljö. En tränare, utvecklingschef, medicinsk personal eller annan ansvarig ledare ska alltid känna att de beslut som fattas i samband med träning och match är för klubben och lagets bästa. Därför gynnas arbetsmiljön av att träningar stängs för utomstående, inklusive spelarnas föräldrar.

AIK Fotbolls representation i samband med arbetsmöten

Vid möten med spelarrepresentanter ska AIK Fotboll sträva efter att alltid vara minst två personer närvarande. Digital kommunikation så som e-post eller chattforum ska alltid ske med minst två representanter, med skäliga funktioner, från klubben inkluderade. AIK Fotboll ska aldrig diskutera affärsupplägg eller karriärplanering med spelarrepresentanter som saknar giltig licens eller inte är registrerade av Svenska Fotbollförbundet.

Kompetensförsörjning FFAR

Den 1 oktober 2023 inför det Internationella fotbollsförbundet FIFA ett nytt regelverk (FFAR – FIFA Football Agent Regulations) kopplat till spelarrepresentation och förmedling. AIK Fotboll välkomnar en reglering av verksamheten och har för avsikt att, i den mån det är görbart och inte står i konflikt med nuvarande reglemente, efterleva det nya regelverket redan under sommarens transferfönster.

AIK Fotboll kommer att genomföra personalutbildningar, inte bara för direkt berörda medarbetare utan även en större grupp av förtroendevalda och tjänstemän, i vad det nya regelverket innebär. På så sätt säkerställer klubben en bred kompetens i en stor och komplex fråga samt riskminimerar för att eventuella felaktigheter begås. För mer information om det nya regelverket, se här.

Ökad satsning på utbildning till unga spelare

Spelarens situation är central för hur arbetet med spelarrepresentation ska bedrivas. AIK Fotboll har ett stort ansvar gentemot de spelare som kommer till vår akademi att informera om fördelar med en hållbar spelarrepresentation. I många fall saknas kunskap i frågan och brist på samlad information är en utmaning. Som klubb kommer vi därför se till att genomföra utbildningar kring spelarrepresentation med spelaren och dennes familj innan spelaren ansluter till AIK Fotbolls akademi. Här är samverkan med andra föreningar, intresseorganisationer och förbund av stor vikt. Budskap och information som förs ut ska vara tydlig och samstämmig om vi ska få en positiv effekt av utbildningsinsatser.

Integrity Officer

Som ett led i att säkerställa en trygg och hållbar arbetsmiljö kommer AIK Fotboll att anställa en Integrity Officer. Funktionen har som syfte att tillse att de policys och åtgärder klubben tar fram efterlevs, att medarbetare är väl informerade om hur de ska agera vid misstanke om otillbörlig påverkan, att utbildning och kompetensförsörjning kring gällande regelverk säkerställs samt att AIK Fotboll tar en aktiv roll i arbetet med problematiken kring spelarrepresentation. Integrity Officer har dessutom i uppdrag att för AIK Fotbolls räkning arbeta med frågor kring matchfixning och allmänna compliance-frågor. Rollen är tänkt att tillsättas under starten av 2024.

Slutord

Avslutningsvis vill AIK Fotboll understryka att spelarrepresentation i grund och botten är en positiv del av fotbollen. Utan representation skulle spelarnas situation i stor utsträckning styras av klubbarna själva vilket skulle skapa en stor obalans i förhållandet arbetstagare och arbetsgivare där anställningsvillkoren skiljer sig markant från en ordinarie arbetsmarknad. Fotbollen är dock en industri där spelarnas relativt korta karriärer är grund för ett transfersystem med stora pengar i rörelse vilket också lockar till sig många intressenter. Av detta skäl är en reglerad marknad nödvändig och AIK Fotboll har för avsikt att samarbeta med alla spelarrepresentanter som uppfyller gällande regelverk samt accepterar våra arbets- och transferpolicys.

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll