AIK Fotboll instiftar halvårsmötet

2022.01.18, kl 09:00
Inför säsongen 2019 tillsattes rollen Strategisk SLO i AIK Fotboll. Ett av de övergripande ansvarsområden som rollen innefattar är att utveckla den sammanlagda dialogen med AIK Fotbollsförenings medlemmar och organiserade supportergrupper.

AIK Fotbollsförenings medlemsengagemang är värdefullt för klubbens totala styrning. Det aktiva engagemanget har inneburit att antalet motioner och mötesdeltagare har ökat under en längre period. Motionerna ställer ofta krav på genomarbetade processer och beslut samt viktiga ställningstaganden från klubben. Dessa blir slutligen viktiga verktyg för organisationen i det totala visionsarbetet och i tjänstemännens strategi- och budgetarbete.

AIK Fotboll vill ha en nära och initierad relation till sina medlemmar. Det är ofta svårt som en enskild styrelse eller ledning att kunna ha en produktiv dialog med alla medlemmar i en förening av AIK Fotbollsförenings storlek. Det är därför av yttersta vikt att både klubb och medlemmar organiserar sig för en så demokratisk process som möjligt för att kunna kanalisera ett högt engagemang. Som ett led av tillsättningen av Strategisk SLO genomfördes en utredning våren 2019 som belyste hur dialogen och kontakten ur ett historiskt perspektiv sett ut i klubben och vilka konsekvenser det fått för klubbens styrning. Utgångspunkten med utredningen var att hitta former för ett transparent forum där AIK Fotbollsförenings samlade medlemmar och AIK Fotbollsförenings styrelse samt ledning kan ges värdefull uppföljning och löpande rapportering i de frågor som ömsesidigt angår medlemsprocessen, såsom bifallna motioner och för klubben viktiga processer.

I ett syfte att stärka och kvalitetssäkra AIK Fotbollsförenings medlemsinflytande enligt den 51%-regel klubben förhåller sig till, och för att skapa goda förutsättningar i dialogen mellan klubbledning och medlemmar, har styrelsen för AIK Fotbollsförening i samverkan med AIK Fotbolls ledningsgrupp beslutat att initiera halvårsmötet från och med 2022 efter en rekommendation till följd av nämnda utredning.

– Halvårsmötet sammankallas av AIK Fotbolls Styrelse varje år och genomförs efter sommaren.
– Kallelsen skickas ut 14 dagar innan mötet till AIK Fotbollsförenings medlemmar.
– Mötet är öppet för AIK Fotbollsförenings medlemmar och är ej ett beslutande möte.
– Om medlemmar i AIK Fotboll eller styrelsen önskar hålla mötet som ett beslutande möte så utgår en kallelse enligt beskrivningen i Föreningen stadgar paragraf §22 och §23. Se länk till AIK Fotbollsförenings stadgar.
– Mötet speglas och genomförs enligt ordinarie årsmötes struktur med mötesordförande och agenda.
– Tonvikt för agendan vid mötet kommer att ligga på rapportering och diskussion.
– Från AIK Fotboll kommer representanter från föreningens styrelse, valberedning och ledningsgrupp att delta.

För frågor rörande halvårsmötet, vänligen kontakta styrelsen@aikfotboll.se

Text: AIK Fotboll

Huvudpartners

Ligapartners dam

Affärspartners

Samhällspartner

Välgörenhetspartner

© AIK Fotboll 2024

Sök på AIK Fotboll